Smlouva o Evropské unii

Maastrichtská smlouva o Evropské unii byla nejrozsáhlejší reformou práva Evropského společenství. Její příprava probíhala v letech 1990-91 na dvou vládních konferencích a v prosinci 1991 o ní rozhodli v nizozemském Maastrichtu šéfové států a vlád tehdejších dvanácti členských států Evropského společenství. Smlouva byla podepsána 7.2.1992 a po ratifikaci parlamenty příslušných členských států vstoupila v platnost […]

Rada a evropská rada

Rada EU, neformálně zvaná Rada ministrů nebo jen Rada, představuje hlavní rozhodovací orgán EU. Je považována za nejvlivnější unijní instituci. Vedle své zákonodárné role koordinuje hospodářské politiky členských států v rámci EU. Rovněž podepisuje mezinárodní smlouvy, schvaluje rozpočet EU, rozhoduje o SZBP a koordinuje zahraniční politiky členských států. Složení a fungování Rada má devět formací […]

Lisabonská strategie a ČR

Od roku 2000 se v ČR politika konkurenceschopnosti řídí Lisabonskou strategií EU. Jedná se o program, který členské státy přijaly v březnu 2000, a jehož cílem je učinit z EU „nejkonkurenceschopnější“ a nejdynamičtější ekonomiku. Poté, co tato strategie zpočátku vykazovala jen skromné výsledky, byla znovu spuštěna v červnu 2005 po zapracování doporučení hodnotící zprávy, jež […]

Historie Evropské unie

Důvodem k evropskému sjednocování byla snaha o ukončení častých válek mezi sousedy, které vyvrcholily druhou světovou válkou. V roce 1950 začíná hospodářské a politické sjednocování evropských zemí, které završil vznik Evropského hospodářského společenství (EHS). Zakládajícími státy byly Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko. Období hospodářského růstu v letech 1960-1969 Důvodem prosperity bylo, že země […]

Fondy Evropské unie

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky ekonomické a sociální soudržnosti. Prostřednictvím fondů se rozdělují finanční prostředky jednotlivým členským státům. Tyto finanční prostředky, čili dotace, jsou určeny ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými zeměmi a jejich regiony. Druhy evropských fondů Nejdůležitější jsou strukturální a investiční fondy, kterými jsou: Fond pro regionální rozvoj […]

Evropský parlament

Nedávné volby do Evropského parlamentu mohou být pro řadu lidí inspirací, aby si upřesnili některé základní informace o vzniku a fungování tohoto orgánu. Evropský parlament (EP) se skládá ze 751 poslanců zvolených ve 28 členských státech EU. Od roku 1979 jsou poslanci voleni všeobecným přímým hlasováním na dobu pěti let. Každá země má přidělen počet, […]

Evropská komise

Tento nadnárodní orgán EU je nezávislý na členských státech a hájí zájmy Unie. Pojem komise je používán ve dvou významech, a to buď jako kolegium komisařů, nebo jako kolegium s celým administrativním aparátem. Komise se podílí takřka na všech úrovních rozhodování, má největší administrativní a expertní aparát. Sídlí v Bruselu, její ústřední budovou je palác […]

Evropská investiční banka (EIB)

V principu je to banka, ale zároveň samostatná instituce EU. Jejím sídlem je hlavní město Lucemburska Lucemburk. Účel založení EIB byla založena za účelem poskytování dlouhodobého financování projektů, záruk a poradenství, čímž prosazuje cíle Evropské unie. Podporuje jak projekty v rámci EU, tak mimo unii. Jejími podílníky jsou členské státy EU. Samotná EIB je hlavním […]

ČR a politika EU

Od počátku svého členství se ČR snaží ovlivňovat politiku EU a rozhodovací procesy v mnoha oblastech. Obecně lze říci, že české pozice odrážejí základní vnímání národních zájmů a rovněž ideologické a stranické zájmy jednotlivých vlád. Coby relativně malá ekonomika závislá na obchodu je ČR zastáncem rozšiřování otevřených trhů a volného obchodu. Také je silným zastáncem […]