Česká vláda před vstupem do Evropské unie

Příprava na členství v EU představovala pro novou českou vládu po roce 1992 velkou výzvu. Úspěšné zvládnutí tohoto úkolu vyžadovalo úzkou spolupráci a efektní koordinaci všech ministerstev a vysoký stupeň konsenzu mezi hlavními politickými silami. Vláda se soustředila na vyjednávání podmínek členství a implementaci evropské legislativy do českého práva.

Hlavní koordinátor

Hlavním politickým koordinátorem evropských záležitostí byl premiér. Ostatní instituce zodpovědné za řízení přístupového procesu byly vytvořeny v roce 1994, a to včetně vládního výboru pro evropskou integraci a Pracovního výboru pro provádění Evropské dohody. Vládní výbor, jemuž předsedal premiér, sestával z ministrů, kteří se záležitostmi EU zabývali nejvíce. Pracovní výbor, který se skládal z vysokých činitelů a jemuž předsedal náměstek ministra zahraničních věcí, koordinoval činnost na pracovní úrovni.

Společné evropsko-české orgány

Kromě výlučně českých institucí byly pro implementování Evropské dohody vytvořeny i společné evropsko-české orgány. V roce 1993 bylo vytvořeno v rámci Úřadu pro legislativu a veřejnou správu Oddělení kompatibility s právem EU, jehož cílem bylo zajistit, aby české zákony byly kompatibilní s legislativou EU. Oddělení předsedal místopředseda vlády. V roce 1997 bylo toto oddělení přetransformováno na oddělení v rámci Ministerstva spravedlnosti a v roce 1999 se stalo součástí Úřadu vlády.

Vstup ČR do EU

Přístupová jednání začala v březnu 1998 a v roce 2003 podepsal tehdejší prezident Václav Klaus spolu s premiérem Vladimírem Špidlou v Athénách Smlouvu o přistoupení. Ta vstoupila v platnost 1.5.2004, kdy se Česká republika stala plnoprávným členem Evropské unie.