Fondy Evropské unie

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky ekonomické a sociální soudržnosti. Prostřednictvím fondů se rozdělují finanční prostředky jednotlivým členským státům. Tyto finanční prostředky, čili dotace, jsou určeny ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými zeměmi a jejich regiony.

Druhy evropských fondů

Nejdůležitější jsou strukturální a investiční fondy, kterými jsou:

  • Fond pro regionální rozvoj – zaměřuje se na modernizaci a posilování hospodářství. Je zdrojem podpory investičních projektů, jako je např. výstavby silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, rozvoj a obnova sportovních areálů, rekonstrukce kulturních památek, výsadba zeleně, zavádění služeb elektronické správa apd.
  • Sociální fond – podporuje zaměstnanost, rekvalifikace nezaměstnaných, vzdělávací programy a programy pro tělesně postižené osoby, děti, mládež a etnické menšiny
  • Fond soudržnosti – je určen na podporu chudších států, nikoliv regionů
  • Zemědělský fond pro rozvoj venkova – slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení životního prostředí a krajiny nebo kvality života na venkově
  • Námořní a rybářský fond – podporuje rybolov, financuje modernizaci plavidel, zlepšování aquakultury apd.

Ostatní fondy

  • Fond solidarity – poskytuje rychlou a flexibilní finanční pomoc při velkých přírodních katastrofách. O pomoc může požádat členský stát, pokud jsou škody vyšší než 0,6% jeho HDP. V rámci fondu lze financovat i preventivní opatření proti některých katastrofám
  • Fond pro přizpůsobení se globalizaci – financuje projekty na pomoc pracovníkům propuštěným v důsledku globalizace (bankrot velkého podniku, přemístění továrny mimo území EU či propuštění mnoha lidí najednou v určitém regionu a v jednom odvětví). O pomoc z tohoto fondu mohou požádat pouze členské státy.