Soudní dvůr Evropské unie

Již v roce 1952 byl zřízen Evropský soudní dvůr, který je dodnes nejvyšším soudem v Evropské unii. Změnil se pouze jeho název, který nyní zní Soudní dvůr Evropské unie. Jeho sídlem je Lucemburk, na rozdíl od většiny ostatních institucí EU, které sídlí v Bruselu. V čele Soudního dvora EU je předseda a za každý členský stát je v něm jeden soudce.

Úkol

Soudní dvůr EU zajišťuje dodržování práva při výkladu a provádění smluv EU, a to konkrétně:

  • přezkoumává legalitu aktů orgánů EU
  • dbá na dodržování povinností členských států vyplývajících ze Smluv
  • vykládá právo Unie na žádost vnitrostátních soudů

Složení a organizace

Soudní dvůr EU zahrnuje dva soudní orgány, a sice Soudní dvůr a Tribunál. Od Maastrichtské smlouvy odpovídá počet soudců volených na 6 let počtu členských států. Každý členský stát navrhuje svého soudce, který musí být z řad osob, které v tomto státě mohou zastávat nejvyšší soudní funkce. Ze svého středu soudci volí předsedu na tři roky. V zájmu efektivnosti není založen na rozhodování v plénu, nýbrž obvykle zasedá jako „velký senát“ složený pouze ze 13 soudců nebo v senátech po pěti nebo třech soudcích.

Generální advokáti

Kromě soudců působí u soudního dvora také tzv. generální advokáti. S běžně chápaným pojmem „advokát“ ale nemají nic společného. Mohou se dotazovat účastníků soudního řízení a podávat vlastní „názory“ na řešení konkrétní věci ještě před rozhodnutím soudců.

Tribunál

Vedle dvora funguje od roku 1989 Tribunál, což byl před Lisabonskou smlouvou Soud prvního stupně. Rozhoduje některé spory v první instanci a Soudní dvůr má v těchto sporech roli odvolacího soudu. Dále Tribunál rozhoduje o žalobách podaných jednotlivci.