Evropská komise

Tento nadnárodní orgán EU je nezávislý na členských státech a hájí zájmy Unie. Pojem komise je používán ve dvou významech, a to buď jako kolegium komisařů, nebo jako kolegium s celým administrativním aparátem. Komise se podílí takřka na všech úrovních rozhodování, má největší administrativní a expertní aparát. Sídlí v Bruselu, její ústřední budovou je palác Berlaymont, některé části jsou dislokovány v Lucemburku.

Úkoly a pravomoci

Evropská komise zastupuje mezi institucemi EU nadnárodní princip, tzn., že prosazuje zájmy EU jako celku a tvoří protiváhu zájmům jednotlivých členských států. Především je to „strážkyně smluv“, což znamená dozor nad dodržováním zakládacích smluv EU. Z úřední povinnosti podává žaloby v případě zjištěného porušení. Důležitou pravomocí je účast na tvorbě legislativy, právo předkládat návrhy legislativních předpisů má výhradně Komise. Další pravomocí je vydávání doporučení a stanovisek. Komise vykonává i pravomoci v přenesené působnosti (delegovaná legislativní pravomoc). Dále se podílí na jednání EU navenek, včetně udržování diplomatických styků a sjednávání mezinárodních smluv. Z převážné části také spravuje rozpočet EU.

Junckerova komise

Aktuálně úřadující komise Evropské unie nastoupila 1.11.2014. Pětiletý mandát tedy vyprší v letošním roce. Současným předsedou je lucemburský politi Jean-Claude Juncker, který tento orgán vede po svém předchůdci, kterým byl Portugalec José Manuel Barroso. Do Komise vyslal každý členský stát EU po jednom zástupci. Vedle předsedy má komise sedm místopředsedů.

Volba předsedy komise

Jedním z prvních úkolů nového evropského parlamentu je volba nového předsedy Evropské komise. Členské státy nominují jednoho kandidáta a parlament schvaluje nového předsedu Komise absolutní většinou hlasů.