Lisabonská strategie a ČR

Od roku 2000 se v ČR politika konkurenceschopnosti řídí Lisabonskou strategií EU. Jedná se o program, který členské státy přijaly v březnu 2000, a jehož cílem je učinit z EU „nejkonkurenceschopnější“ a nejdynamičtější ekonomiku. Poté, co tato strategie zpočátku vykazovala jen skromné výsledky, byla znovu spuštěna v červnu 2005 po zapracování doporučení hodnotící zprávy, jež vznikla pod vedením bývalého holandského premiéra Wim Koka. Nová Lisabonská strategie vytváří partnerství mezi Komisí a členskými státy, které mají hlavní zodpovědnost za plnění cílů Lisabonské agendy v podobě vyššího růstu a pracovních míst. Členské státy se zavázaly k reformám, které vycházejí z tříletých Národních programů reforem.

Podíl ČR na realizaci Lisabonské strategie

ČR se na této strategii podílí od jejího přijetí v roce 2000, přestože ještě nebyla členským státem. Po vstupu do EU předložila svůj první Národní program reforem v říjnu 2005. Program se zaměřoval na první tři priority Lisabonské strategie:

  1. V makroekonomické oblasti provést reformu veřejných financí s cílem snížit rozpočtový deficit pod maastrichtské kritérium 3% HDP
  2. V mikroekonomické oblasti podporovat výzkum a vývoj, inovace, modernizace dopravních, informačních a komunikačních sítí a vytvořit příznivé prostředí pro podnikatele a zakládání nových firem
  3. V oblasti zaměstnanosti zavést opatření na zvýšení flexibility trhu práce a začleňování osob

Hodnocení ČR

Ve své výroční zprávě za rok 2008 Komise ohodnotila výkon ČR v každé oblasti. V 1. oblasti ocenila snahu o snížení výdajů, ale zároveň vládu ČR vyzvala k realizaci dalších reforem ve zdravotnictví a v penzijním systému. Ve 2. oblasti doporučila více usilovat o zvýšení veřejných i soukromých výdajů na výzkum a vývoj, podporovat informační a komunikační technologie a zrychlit implementaci evropské legislativy. Ve 3. oblasti doporučila zlepšení flexibility trhu práce, zlepšit vzdělávání a zvýšit úsilí při začleňování znevýhodněných skupin na trhu práce, zvláště Romů a zdravotně postižených osob s nízkou kvalifikací.